Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2018 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ СУНГАХ СУРГАЛТ2018 оны сүүлийн хагас жил       

Ангийн нэр
Ангийн дарга
Ямар сургалт
Хичээллэх хугацаа
Хүний тоо
Цаг
Судлах хичээл
Нэр үзэх
1
"CPA 20" анги
2014.12.24
№252
Б.Жавхлантөгс  3 дахь цуглалт
IX/17-IX/29
55
Анги 401
15:00-19:50
Засаглал, эрсдэл, ёс зүй, Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ  Нэр үзэх
2
"Стандарт" анги
2014.12.24
№252
Б.Ганбагана  3 дахь цуглалт
 X/01-X/13 60
Анги 401
15:00-19:50
Засаглал, эрсдэл, ёс зүй, Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ  Нэр үзэх
3
1В анги ММНБИ-ийн УЗ-ийн 2016.12.26-ны 01 тоот тогтоолоор МНБ-ийн эрх авсан нягтлан бодогчид
 1 дэх цуглалт
 IX/17-IX/29 70
Анги 401
09:00-14:00
Санхүүгийн тайлагнал 2, Бизнесийн шинжилгээ, Аудит 2  Нэр үзэх
4
1Г анги  1 дэх цуглалт
 X/01-X/13 68
Анги 401
09:00-14:00
Санхүүгийн тайлагнал 2, Бизнесийн шинжилгээ, Аудит 2 Нэр үзэх